קוד קופון של 5% הנחה לרוכשים דרך האתר: EXTRA5
קוד קופון של 5% הנחה לרוכשים דרך האתר: EXTRA5
לוגו משלוח
משלוחים מהירים לכל הארץ
אייקון wishlist

מדיניות פרטיות

אתר זה הינו בבעלות חברת קרוסלה ומופעל על-ידה (להלן: “אנחנו” או “אנו”). אנא קרא בעיון הסכם זה לפני שימוש באתר ולפני הרישום להפעלת חשבונך. בגלישה ו/או בשימוש באתר ו/או בביצוע רכישה דרך האתר וא/ו ברישום לאתר, הינך מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה. כל האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים. בעת הרישום ובביצוע רכישה אצלנו אתה מצהיר ומאשר כדלהלן:

1. כי אתה מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה;

2. כי הינך בן 18 שנים לפחות. המידע והשירותים הניתנים באתר זה, ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים להלן. אתר זה משמש למכירת מוצרים שונים מתחום המתנות ועוד. שימוש במידע ובשירותים

1. השימוש באתר זה כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר זה.

2. איננו אחראים בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע שהוצג באתר זה.

תשלום 7. כל התשלומים בגין כל המוצרים המוזמנים באמצעות האתר, נעשים מראש, דרך האתר.אפשרויות התשלום מפורסמות באתר ומעודכנות מעת לעת.

8. אנו עושים כל מאמץ להציע מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר).

9. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד 3 תשלומים שקליים ללא ריבית לעסקה בגובה 800 שח ומעלה . עם ביצוע התשלומים, אתה מאשר בזאת את הסכמתך לסכום החיוב הכולל.

10. שמורה לנו הזכות הבלעדית לשנות את מחירי המוצרים המצוינים באתר, בכל עת, בהתאם לצרכינו המסחריים ולשיקול דעתנו הבלעדי.

11. מחירי המוצרים המוצעים באתר יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש; עליית מחירים לא תחול על כל ההזמנות שכבר אושרו סופית.

12. תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייבת. אנחנו לא מחוייבים לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר, כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

13. מערכת הגבייה של האתר תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע”י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, עומדת לנו הזכות לבטל את הזמנתך לאלתר – ובכך לבטל הסכם זה – ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.

14. הינך מסכים בזה לשלם כל חיוב לחשבונך, כולל המיסים הרלבנטיים, בהתאם לתנאי החיוב התקפים במועד המיועד לתשלום החיוב.

15. האתר עושה שימוש באמצעי הצפנה, בהתאם להוראות חברות כרטיסי האשראי, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת בתקן PCI-DSS תקשורת מוצפנת ומאובטחת SSL. קישורים לאתרים אחרים ביטול העיסקה והחזר כספים

17. אם ברצונך לבטל את העיסקה, אנא פנה אלינו, לדוא”ל [email protected] בבקשתך לביטול עיסקה, חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה. לאחר קבלת כל הפרטים לעיל – ובכפוף לאמור להלן – אנו נבטל את רכישתך ויישלח אליך אישור כי רכישתך בוטלה.

18. אנו פועלים בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, בין היתר כמפורט להלן: חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק כדלהלן:“עסקת מכר מרחוק” – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;“שיווק מרחוק” – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס (המוצר) לידיו. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת הנכס, לפי המאוחר – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. לגבי עמידה בתנאים של “אדם עם מוגבלות” או “אזרח ותיק” או “עולה חדש”, מובהר כי על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ”ל במועד ביצוע העסקה. כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ”ל, על הלקוח להציג אחת מאלה:– תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה, המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;– תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;– תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות, לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;– תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן. סעיף 14ה לחוק קובע את תוצאות ביטול העסקה (במקרה של ביטול שלא מחמת הפרת ההסכם בין הצדדים), ולפיו יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

19. למען הסר ספק מובהר, כי כל האמור לעיל הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב הוא זה המפורט בחוק.

20. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור לעיל ייעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

21. אישור ההזמנה כפוף לכך שהמוצר קיים במלאי במועד ביצוע ההזמנה ובמועד ביצוע המשלוח. גם אם לא תינתן הודעה על אי-הימצאותו של המוצר במלאי במועד ההזמנה, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפינו – ושמורה לנו הזכות לבטל ההזמנה, לאחר שביצענו בדיקה במלאי שברשותנו ו/או ברשות ספקינו, ותוך 7 ימי-עסקים מיום אישור ההזמנה. במקרה של ביטול הזמנה עקב אי-קיומו של המוצר במלאי, אנו נשיב לך את מלוא התשלום שכבר שולם בגין המוצר, ע”י זיכוי אמצעי התשלום, באמצעותו בוצעה ההזמנה.

22. במקרה בו מוצר הוצג כקיים במלאי, אך בפועל לא היה ניתן לספקו, מוסכם כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדנו ו/או כנגד מי מטעמנו, בכפוף לאמור לעיל ובכפוף להשבת מלוא התשלום שניתן לנו בפועל בגין המוצר.

23. במידה ויתברר כי מוצר שהזמנת או ניסית לרכוש לא קיים במלאי, שמורה לנו הזכות ליצור עמך קשר על מנת להציע לך מוצר חלופי. במידה ותקבל הצעתנו, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תבוטל הזמנתך ויושב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. מוסכם כי קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור הם הסעדים היחידים שלך בגין היעדר מלאי כאמור – ולא תהיה זכאי לכל סעד אחר בענין זה (לרבות פיצוי בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, וכיו”ב).

24. אנו איננו אחראים לעיכובים באספקת המוצר, אשר נגרמו ע”י צדדים שלישיים, לרבות חברות שילוח.

25. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לנו, אנו נהיה רשאים לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום מוצר באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על-פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

2. במקרה של כוח עליון, מגפה, פעולות מלחמה, איבה ו/או טרור, המונע(ים) את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין

3. אם העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג’ כלשהו

4. אם יתברר כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

5. אם המוצר אזל במלאי

6. אם ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה. הודעה על ביטול המכירה תימסר לך באמצעות פרטי הקשר אותם מסרת בעת ההרשמה ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה שכזה, תבוטל ההזמנה ואתה לא תחויב בגינה. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור לעיל, לא תהיה לך כלפינו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בגין ביטול העסקה כאמור לעיל. הסרת אחריות

26. אנו איננו היצרנים של המוצרים המוצגים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, איננו אחראים על תקינותם של המוצרים המוצעים והמסופקים באתר, ואיננו אחראים לתיקונם – למעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומצג המוצגים באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים, נמסרו לנו ע”י הספקים ו/או היצרנים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים ו/או היצרנים.

27. עם זאת, אנו עושים מאמצים לשתף פעולה עם יצרנים וספקים אמינים ובעלי מוניטין. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות, נפעיל מאמצים סבירים ומקובלים אל מול היצרנים ו/או הספקים, בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי, לטובת הלקוח.

28. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על-פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר אותנו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

29. אנחנו מסירים מעצמנו כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים ולתכנים המופיעים באתר זה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש ספציפי ואי-הפרה.

30. כל המידע, התכנים, השירותים וחומרים אחרים המצויים באתר זה ו/או הנגישים דרכו, ניתנים “כפי שהם” (AS IS) ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה מסויימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות מידע ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות. איננו מתחייבים כי האתר יפעל ללא-הפרעה ו/או ללא טעות, או כי פגמים יתוקנו, או כי אתר זה או השרתים המאפשרים פעולתו הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים.איננו מתחייבים ואיננו מציגים מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש במוצרים ו/או בחומרים המצויים באתר זה ו/או השירותים המוצגים באתר זה, בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות, ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה, הניתנים על-ידינו, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף האחריות המפורטת לעיל. משתמשים יישאו במלוא המחיר והעלות של כל המוצרים והשירותים.

31. איננו מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצגים בו – ולפיכך אתה מבין ומסכים, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגדנו, אם לא תקבל את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת. הגבלת אחריות

32. בכל מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ייחודי, ישיר, עקיף, נסיבתי, עונשי, ספציפי, מקרי ו/או משמעותי – או לכל נזק שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או במוצרים ו/או בשירותים המוצגים בו ו/או מאובדן של: יכולת שימוש, עבודה, לקוחות, מידע, השקעה ו/או רווחים, אפשרות תביעה וכד’ – בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוצרים או מכל מקור אחר, אפילו אם אפשרות לנזק שכזה הייתה ידועה.

33. ייתכן כי החוק הרלבנטי לא יאפשר את הסרת האחריות או הגבלתה לגבי סוגי נזקים שונים, כך שייתכן שההסרה או ההגבלה לעיל אינה רלבנטית לגביך. בכל מקרה לא תעלה אחריותנו כלפיך לגבי כל נזק, אובדן ו/או עילת תביעה – בין אם מקורם חוזי, רשלני, נזיקי או אחר – על הסכום ששילמת לנו בפועל, אם בכלל.

34. בכל מקרה, אחריותנו מוגבלת במפורש להחזר כספי או לזיכוי המשתמש בגובה הסכום ששולם לנו בפועל בלבד. הינך מאשר ומסכים, כי ההגבלות לעיל הינן תנאים יסודיים להסכם זה – וכי אתה מודע לכך, כי האתר אינו ניתן לשימושך ללא מגבלות אלה. ייתכן כי ישנם חוקים, המתייחסים להגבלות אחריות אלו. שיפוי ופיצוי

35. הינך מתחייב ומסכים לשפות אותנו ואת ספקינו, להגן עליהם ולהחזיקם כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את הסכם זה ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר זה. קנין רוחני

36. כל התכנים המתפרסמים באתר הינם בבעלותנו ו/או בבעלות ספקינו.

37. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר כלשהו מאתר זה. שינוי חומרים כאמור או שימוש בהם לכל מטרה (ובכלל זה השימוש בכל חומר כאמור על-גבי כל אתר אחר ו/או סביבת רשת-מחשבים), מהווה הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניינות אחרות שלנו ו/או של צדדים שלישיים.כל שימוש לא-מורשה בחומרים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם לכל דין.בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאתר, בחלקו או במלואו, לרבות עיצוב האתר וסימני המסחר המופיעים בו, ללא הסכמה מוקדמת, בכתב, מאתנו. שינויים באתר

40. לנו ולספקינו עומדת הזכות לערוך שיפורים ו/או שינויים במידע, תוכן, שירותים ומוצרים באתר, או כל חלק מהם – או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש. אנו אף יכולים להטיל מגבלות לגבי חלקים מסוימים של האתר, או להגביל גישתך לחלק מהאתר או לכולו, ללא התראה וללא כל חבות בגין פעולות אלה. אנו יכולים לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע הופעתם באתר זה. לפיכך, אתה מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, מפעם לפעם – והמשך השימוש באתר זה והגישה אליו על-ידך ייחשבו כהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

41. אנו עשויים, מפעם לפעם, להעלות לאתר זה אירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים, אשר יהיו כפופים לתנאים נוספים שיוצגו לעיונך. אתה מסכים שאם אתה, או כל מאן דהוא המשתמש בחשבונך, תשתמש או תיכנס לאירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים שכאלה, תנאים נוספים שכאלה יחייבו אותך.

פרטיות 42. אנחנו מחויבים להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואיננו חולקים מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך.

43. אנו נהיה רשאים להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב), במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו – אולם במקרים שכאלה, הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

44. האתר עושה שימוש ב”עוגיות” ((“cookies” – קבצי טקסט קטנים, אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר ו/או שרתים המוחזקים ו/או השמורים על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש, באמצעות הדפדפן שלך – על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא תיקלטנה במחשב “עוגיות”, או שתימחקנה.

45. אנחנו לא נוחזק כאחראים לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות שלנו.

שונות 46. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו בהסכם זה נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.

47. אנחנו רשאים להמחות חובותינו וזכויותינו לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה שכזו, אנו יכולים שלא להיות מחוייבים עוד בהסכם זה. אתה מתחייב בפנינו, כי יש לך הסמכות להתחייב כלפינו – וכן להשתמש באתר ולהירשם כמשתמש – בהתאם לתנאי הסכם זה ולתנאי המשתמש הספציפי שלך.

48. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

49. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר עם המוצרים ו/או השירותים המסופקים דרך האתר – יובאו אך ורק בפני בית משפט בעל-סמכות בתל-אביב.

50. אנחנו נהיה זכאים להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, בכל עת שנמצא לנכון – ובכל מקרה שלא נעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידנו – ואנו נוכל להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

51. בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.

הסכמה 52. על-ידי שימוש ו/או הירשמות כמשתמש לאתר זה, אתה מאשר בזה כי קראת והבנת את כל ההסכם המפורט לעיל, כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתאם לתנאיו – וכי אתה מסכים להיות מחויב בהסכם זה ובתנאיו, במלואם.

53. על ידי ביצוע הרשמה באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר, אתה מאשר ונותן לנו הסכמתך למשלוח אליך של מידע בדבר שירותינו ושירותי ספקינו, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרינו/שירותינו ו/או מוצרים/שירותים של מפרסמים אחרים (להלן: “מידע פרסומי”).

54. בנוסף, גולש אשר השאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, אנו נהיה רשאים לשלוח אליו מעת לעת מידע פרסומי. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה שלנו.

55. אין לנו אפשרות או יכולת לדעת, האם אתה עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני (דוא”ל), המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדוא”ל, כאמור לעיל, אתה מאשר ומתחייב בפנינו, כי ניתנה לך הסכמת כל המשתמשים בכתובת הדוא”ל הנ”ל להתחייב אף בשמם כאמור, וכי הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדוא”ל כאמור. שאלות

56. אם יש לך שאלות בקשר להסכם זה, אנא צור עמנו קשר לפי פרטי “צור קשר”, המפורסמים באתר. יפית ארביב 0548355851

Add to cart
Call Now Button
×
דילוג לתוכן